ข่าวประชาสัมพันธ์

Green Market

          คณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและคณะกรรมการโครงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ได้จัดทำโครงการ “ตลาดนัดสีเขียว Green Market” ประจำปี 2563 โดยทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว

และจัดการอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีการชี้แจงกฎระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว ซึ่งมีการระบุเรื่องการงดใช้โฟม และงดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกในการ

บรรจุสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลขุนหาญ และมีพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวในวันที่ 21 มกราคม 2563

โดยมีนางสาวอมร นามบุตร ปลดอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด


Print  

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ