ข่าวประชาสัมพันธ์

การงดใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลขุนหาญ

    งดใช้ถุงพลาสติกบรรจุยาด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป งานโครงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก

และประชาสัมพันธ์งดใช้ถุงพลาสติกจ่ายยาให้กับผู้รับบริการได้รับทราบรวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

ซึ่ง โรงพยาบาลขุนหาญใช้ถุงพลาสติกบรรจุยา 260,000 ใบ/ปี คิดเป็นมูลค่า 83,200 บาท/ปี

 

 


Print  

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ