ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลขุนหาญ

ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง

ผลตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง  Update 26 มีนาคม 2563

Green Market

          คณะกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยและคณะกรรมการโครงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ได้จัดทำโครงการ “ตลาดนัดสีเขียว Green Market” ประจำปี 2563 โดยทำการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว

และจัดการอบรมผู้จำหน่ายสินค้าตลาดนัดสีเขียว (Green Market) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยมีการชี้แจงกฎระเบียบ

ข้อบังคับว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในตลาดนัดสีเขียว ซึ่งมีการระบุเรื่องการงดใช้โฟม และงดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกในการ

บรรจุสินค้าที่จำหน่ายภายในตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลขุนหาญ และมีพิธีเปิดตลาดนัดสีเขียวในวันที่ 21 มกราคม 2563

โดยมีนางสาวอมร นามบุตร ปลดอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิด

การงดใช้ถุงพลาสติก โรงพยาบาลขุนหาญ

    งดใช้ถุงพลาสติกบรรจุยาด้วยกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้โรงพยาบาลในสังกัดงดใช้ถุงพลาสติกในการจ่ายยาให้ผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561เป็นต้นไป งานโครงสร้างความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงได้รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก

และประชาสัมพันธ์งดใช้ถุงพลาสติกจ่ายยาให้กับผู้รับบริการได้รับทราบรวมถึงจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

ซึ่ง โรงพยาบาลขุนหาญใช้ถุงพลาสติกบรรจุยา 260,000 ใบ/ปี คิดเป็นมูลค่า 83,200 บาท/ปี

 

 

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

กิจกรรมข่าวสาร งานอนามัยสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลขุนหาญ